Sensors
Đầu dò đo Amonium - Realtech
Đầu dò đo Amonium - Realtech
AMM1000A
Canada
Cảm biến tích hợp nhiều chỉ tiêu - Realtech
Cảm biến tích hợp nhiều chỉ tiêu - Realtech
PL SERIES
Canada
Cảm biến đo chất hoạt động bề mặt - Realtech
Cảm biến đo chất hoạt động bề mặt - Realtech
SFL SERIES
Canada
Cảm biến đo Ozone - Realtech
Cảm biến đo Ozone - Realtech
O3L SERIES/O3A SERIES
Canada
Cảm biến đo Chlorine tự do - Realtech
Cảm biến đo Chlorine tự do - Realtech
FC1000L
Canada
Thiết bị đo Chromium VI - Realtech
Thiết bị đo Chromium VI - Realtech
CPR Series/ CRA Series
Canada
Cảm biến đo Nitrite/ Nitrate - Realtech
Cảm biến đo Nitrite/ Nitrate - Realtech
HNL SERIES
Canada
Cảm biến đo tảo - diệp lục (Chlorophyll A, Algea) - Realtech
Cảm biến đo tảo - diệp lục (Chlorophyll A, Algea) - Realtech
AL SERIES
Canada
Cảm biến đo độ đục - Realtech
Cảm biến đo độ đục - Realtech
TURB1000A / TURB1000L
Canada
Cảm biến đo độ dẫn điện - Realtech
Cảm biến đo độ dẫn điện - Realtech
CON1000A / CON1000L
Canada
Cảm biến đo độ màu - Realtech
Cảm biến đo độ màu - Realtech
CL Series/ MCL Series/ CA Series/ MCA Series
Canada
Cảm biến đo DO - Realtech
Cảm biến đo DO - Realtech
DO1000A/ DO1000L
Canada