Thùng rác tách nước trong thực phẩm OTTO
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-8B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-8B
PGB-8B
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-5B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-5B
PGB-5B
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6B
PGB-6B
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6P
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6P
PGB-6P
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-7B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-7B
PGB-7B
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-8P
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-8P
PGB-8P
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-10
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-10
PGB-10
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-12
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-12
PGB-12
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25
PGB-25
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25B
PGB-25B
Hàn Quốc