Thiết bị xử lý rác thải y tế ECODAS
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T100
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T100
T100
Pháp
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T150
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T150
T150
Pháp
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T300
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T300
T300
Pháp
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T1000
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T1000
T1000
Pháp
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T2000
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T2000
T2000
Pháp
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T700
LÒ SẤY TIỆT TRÙNG RÁC THẢI Y TẾ - ECODAS T700
T700
Pháp