BIẾT TRÂN TRỌNG: 
Trân trọng Mẹ Trái Đất
Trân trọng cộng đồng
Trân trọng cộng sự
Trân trọng khách hàng
 

TUÂN THỦ ĐẠO ĐỨC: 
Tất cả các hoạt động phải tuân theo quy chuẩn đạo đức của cộng đồng và công ty.  

 

HÀNH XỬ TRUNG THỰC: 
Hành động minh bạch, chân thành và công bằng trong tất cả các báo cáo, tài liệu, hoạt động và cách ứng xử.

 

UY TÍN: 
Tất cả các hành động đều phải phục vụ cho việc gìn giữ uy tín của công ty và mỗi cá nhân.