Ống/đĩa phân phối khí
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 9
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 9" SL
9" SL - EDPM
Italia
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ THÔ - 5
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ THÔ - 5"
04032
Italia
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 12
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 12"
12"
Italia
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 9
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ TINH - 9"
9"
Italia