Thiết bị đo tại hiện trường/Phòng thí nghiệm
Thiết bị đo UV254 - Realtech
Thiết bị đo UV254 - Realtech
P SERIES
Canada
Thiết bị đo TOC/DOC - Realtech
Thiết bị đo TOC/DOC - Realtech
OP SERIES
Canada
Thiết bị đo đa chỉ tiêu - Realtech
Thiết bị đo đa chỉ tiêu - Realtech
SP Series
Canada
Thiết bị đo BOD/COD - Realtech
Thiết bị đo BOD/COD - Realtech
BP SERIES
Canada